Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Will be translated later.

Navn: Feltets programmatiske navn.

Tilgang: Hvis avkrysset kan man velge roller fra liste. Kun brukere med disse rollene vil se feltet.

  • No labels